Hil barlagy

Barlag prosesi:

Process Inspection1
Finished Product Inspection

Barlag enjamlary:

01-ET-UT-integrated-equipment

ET-UT toplumlaýyn enjamlar

01-Hydraulic-test

Gidrawlik synagy

1-three-Desktop-Spectrometers

Üç iş stoly spektrometri

2-Universal-Tester

Univershliumumy synag

3-high-temperature-tensile-test

Temokary temperatura dartyş synagy

4-C.S

CS Analizator

5-low-temperature-impact

Pes temperatura täsiri

6-Metallographic-analysis

Metallografiki derňew

7-Hardness-test

Gatylyk synagy

8-Corrosion-Tests

Poslama synaglary

QC topary:

2 ET inspektory.

2 UT inspektory.

1 PT inspektorlary.

1 MT inspektory.

1 ýylylygy bejerýän işgär.

1 fiziki-himiki analitik.

1 mikro gurluş analitigi

cer (1)
cer (2)
cer (3)

Bukja

Different Dürli materiallaryň garyşyk bukjasy ýok

Products Önümleriň her ululygy dokalan halta bilen aýratyn gaplanar we aýratynlygy we mukdary bilen bukjany belläň.

Goods Harytlaryň çyglylygynyň öňüni almak üçin agaç gutynyň içindäki suw geçirmeýän film.

Fan Faner gutusynyň daşyndaky çyzyk, müşderilere haryt saýlamagy amatly edýär.

fac

Satuwdan soňky hyzmat

Goods Harytlaryň hil aýratynlyklary şu şertnamanyň düzgünlerine we hil kepilligine laýyk gelýär.Hil kepilligi möhleti, harytlar niýetlenen porta geleninden 24 aý soň.Kepillik döwründe satyjy öndürijiniň önümçilik prosesindäki kemçilikleri sebäpli harytlara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak üçin jogapkärçilik çekýär.

● Alyjy alyja ynanylan gözegçilik gullugy tarapyndan berlen gözleg şahadatnamasy esasynda satyja talap (şol sanda alyş-çalyş) iberýär we satyjy şonuň bilen baglanyşykly ähli çykdajylary öz üstüne alýar.Satyjy ýokardaky talapy alandan soň 30 günüň dowamynda jogap bermese, satyjy alyjynyň arzasyny kabul etdi diýlip hasaplanýar.

Goods Harytlarda hil meselesi ýüze çykansoň, hil meselesiniň sebäbini bilmek we şol bir problemanyň gaýtalanmazlygy üçin düzedişler girizmek üçin 8D hasabat bereris.

Customs Harytlar barmaly porta geleninden soň 30 günüň dowamynda müşderiniň gaýdyp geliş saparlaryny we önümiň hilini kanagatlandyrmak boýunça gözlegleri geçiriň

● Müşderiniň kanagatlanmagy 95% -e çenli ýokary

Şahadatnama

19 ýyllyk önümçilik taryhyna eýe bolan nikel garyndysyny öndüriji hökmünde Eraum, TUVNORDCF tarapyndan çykarylan nikel garyndysy üznüksiz turba öndürijisiniň PED we ISO9001 şahadatnamasyny aldy, şeýle hem Hytaýyň ýörite enjam öndürmek ygtyýarnamasyny aldy we PetroChina-ny ökde üpjün ediji. , Sinopec we Hytaý Aerokosmos Senagaty.“Eraum” içerki we daşary ýurtdaky köp sanly energiýa taslamalaryna, howa giňişligine, berk hil we çylşyrymly tehnologiýa talaplary bilen harby taslamalara hyzmat etdi.
  • 2021mtscoISO_page-0002
  • 2021mtscoISO_page-0001
  • ERAUMPED---2023.1_page-0001
  • ERAUMISO9001-2023.1_page-0003
  • ERAUMISO9001-2023.1_page-0004
  • mtsco-PED-22.11_page-0002
  • mtsco-PED-22.11_page-0001
  • zhengsdhu (2)
  • zhengsdhu (1)