Näme üçin polat turbalary ýylylyk bilen bejermeli?

Heatylylygy bejermegiň wezipesi polat turbanyň maddy mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak, galyndy stresini ýok etmek we kesiş işini gowulandyrmakdyr.

Heatylylygy bejermegiň dürli maksatlaryna görä ýylylygy bejermek prosesi iki kategoriýa bölünip bilner: deslapky ýylylygy bejermek we soňky ýylylygy bejermek.

1. heatylylygy deslapky bejermek

Deslapky ýylylygy bejermegiň maksady, işleýşini gowulandyrmak, içki stresleri ýok etmek we soňky ýylylyk bejergisi üçin gowy metallografiki gurluşy taýýarlamakdyr.Heatylylygy bejermek amallary garyşdyrmak, kadalaşdyrmak, garramak, söndürmek we gyzdyrmak we ş.m.

(1) Baglamak we kadalaşdyrmak

Düwürtmek we kadalaşdyrmak gyzgyn işlenen boş ýerler üçin ulanylýar.Kömürturşy polat we uglerod düzümi 0,5% -den köp bolan ergin polat üçin, gatylygy azaltmak we kesmek aňsat bolýar;Kömürturşy polat we uglerod düzümi 0,5% -den az bolan ergin polat üçin, kesilende guralyň ýapylmazlygy üçin kadalaşdyrmak bejergisi kabul edilýär.Köplenç boş önümçilikden soň we gödek işlemezden öň düzülýär.

Why-should-steel-pipes-be-heat-treated1(1)

(2) Garrylyk bejergisi

Garrylyk bejergisi esasan boş önümçilikde we gaýtadan işlemekde öndürilýän içki stresleri ýok etmek üçin ulanylýar.

Artykmaç transport işleriniň öňüni almak üçin, umumy takyklygy bolan bölekler üçin, gutarmazdan ozal garrylyk bejergisi gurnalyp bilner.Şeýle-de bolsa, ýokary takyklyk talaplary bolan bölekler üçin iki ýa-da has köp garrylyk bejergisi gurnalar.Simpleönekeý bölekler üçin köplenç garrylyk bejergisi talap edilmeýär.

(3) Kondisioner

Söndürmek we gyzdyrmak, söndürilenden soň ýokary temperatura temperatura bejergisini aňladýar.Ol birmeňzeş we inçe häsiýetli sorbit gurluşyny alyp biler we geljekde ýerüsti söndürmek we nitridlemek bejergisinde deformasiýany azaltmaga taýyn bolup biler.Şonuň üçin söndürmek we gyzdyrmak deslapky ýylylyk bejergisi hökmünde hem ulanylyp bilner.

2. Soňky ýylylygy bejermek

Soňky ýylylygy bejermegiň maksady gatylyk, geýim garşylygy we güýç ýaly mehaniki häsiýetleri gowulandyrmakdyr.

(1) söndürmek

Söndürmek ýerüsti söndürmegi we aýrylmaz söndürmegi öz içine alýar.Olaryň arasynda ownuk deformasiýa, okislenme we dekarburizasiýa sebäpli ýerüsti söndürmek giňden ulanylýar.Mundan başga-da, ýerüsti söndürmek ýokary daşarky güýç, oňat könelişme, içerki berklik we güýçli täsir garşylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.

Why-should-steel-pipes-be-heat-treated2

(2) Karburizasiýa söndürmek

Karburizasiýa we söndürmek pes uglerod polat we pes garyndy polat üçin ulanylýar.Ilki bilen, bölekleriň üstki gatlagynyň uglerod düzümini köpeldiň we söndürilenden soň ýokary gatylygy alyň, ýadro henizem belli bir güýç we ýokary berklik we plastisit saklaýar.

(3) Nitrid bejergisi

Nitriding, azotly birleşmeleriň bir gatlagyny almak üçin azot atomlarynyň demir ýüzüne girmegini üpjün etmek üçin bejeriş usulydyr.Nitrid gatlagy gatylygy, könelmegi, ýadawlygy we bölekleriň poslama garşylygyny ýokarlandyryp biler.Nitridi bejermegiň temperaturasy pes bolansoň, deformasiýa az we nitrid gatlagy inçe (köplenç 0,6 ~ 0.7mm-den köp däl), nitridlemek prosesi mümkin boldugyça giç tertipleşdirilmelidir.Nitridiň dowamynda deformasiýany azaltmak üçin, kesilenden soň stresleri ýok etmek üçin ýokary temperaturaly temperatura zerur.


Iş wagty: Mart-04-2022