Kebşirlemegiň görnüşleri haýsylar?

Kebşirlemek: adatça metalyň kebşirlemegine degişlidir.Iki aýry aýry jisimi gyzdyrmak ýa-da basyş etmek ýa-da şol bir wagtyň özünde birleşdirmek üçin emele getiriş usulydyr. 

Klassifikasiýa: kebşirleýiş prosesinde dürli ýyladyş derejesine we proses aýratynlyklaryna görä kebşirleýiş usullaryny 3 kategoriýa bölmek mümkin.

 (1)Birleşdirilen kebşirlemekIş böleginiň kebşirleýiş bölegi eredilen howuzy (adatça doldurgyç metaldan doldurylýar) emele getirmek üçin ýerli derejede gyzdyrylýar.Sowadylandan we kristallaşandan soň, kebşirleýji bilen aýrylmaz birlige birleşdirilen kebşir emele gelýär.Adaty birleşdirme kebşirleme usullary gaz kebşirlemek, ark kebşirlemek, elektroslag kebşirlemek, plazma arkasy kebşirlemek, elektron şöhle kebşirlemek, lazer kebşirlemek we ş.m.

welding

(2)Kebşirlemek  Kebşirleýiş işinde, gyzdyrylsa-da, basyşly kebşirleme usuly talap edilýär.Adaty basyş kebşirlemesine garşylyk kebşirlemek, sürtülme kebşirlemek, sowuk basyş kebşirlemek, diffuziýa kebşirlemek, partlama kebşirlemek we ş.m. girýär.

 

(3)Göz aýlamak  Eriş nokady kebşirlenmeli metaldan pes bolan lehimden (doldurgyç metaldan) eredilenden soň, birleşmegi amala aşyrmak üçin birleşdirilen boşluk doldurylýar we kebşirlemek üçin metal bilen ýaýradylýar.Göz aýlamak prosesinde kebşirlenen bölekler eremeýär we adatça plastiki deformasiýa ýok.

 

Kebşirleýiş önümçiliginiň aýratynlyklary:

(1) Metal materiallary we ýeňil gurluş agramyny tygşytlaň.

(2) Agyr we çylşyrymly maşyn böleklerini ýasamak, guýmagy, ýasamak we kesmek proseslerini ýönekeýleşdirmek we iň oňat tehniki we ykdysady netijeleri almak.

(3) Kebşirlenen bogun gowy mehaniki häsiýetlere we berklige eýe.

(4) Bimetal gurluşy öndürip, materiallaryň häsiýetlerinden doly peýdalanyp biler.

welding woker

Arza: kebşirleýiş tehnologiýasy maşyn öndürmekde, gämi gurluşyk pudagynda, gurluşyk in engineeringenerçiliginde, elektrik enjamlaryny öndürmekde, awiasiýa we howa giňişliginde giňden ulanylýar.

Adetmezçilikleri: kebşirleýiş tehnologiýasynyň käbir kemçilikleri hem bar, meselem, kebşirleýiş gurluşy aýrylmaýar, bu hyzmat etmekde oňaýsyzlyk döredýär;Kebşirlenen gurluşda kebşirleme stresleri we deformasiýa bolar;Kebşirlenen bogunlaryň mikrostrukturasy we häsiýetleri köplenç deň däl we kebşirleme kemçilikleri ýüze çykýar.

Kebşirleýiş prosesi poslamaýan polat turbageçiriji ulgamynda-da möhüm ähmiýete eýe.Kebşirlenen turbanyň ýönekeý önümçilik prosesi, ýokary önümçilik netijeliligi, köp görnüşleri we aýratynlyklary we giň ulanylyşy ýaly artykmaçlyklary bar.Mtsco tarapyndan üpjün edilýän poslamaýan polatdan kebşirlenen turbanyň ululygy ýetip bilerφ 168 * 3mm- φKöp programmalaryň isleglerini kanagatlandyryp bilýän 3000 * 60MM.Maslahat bermäge hoş geldiňiz

What-are-the-types-of-welding3


Iş wagty: 10-2022-nji mart