“Honeywell” kompaniýasy hyzmatdaşlygy derňemek üçin zawodymyza geldi

Recentlyakynda, "Zhonghuo täze material" diýlip atlandyrylýan Sinochem Honeywell New Material Co., Ltd. Topar (dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasy) “Honey Well Company” bilen.Esasan köpük izolýasiýa materiallary üçin HFC-245fa köpükleýji serişdäni öndürýär we satýar.
Zhonghuo täze material kompaniýasynyň enjam materiallaryna ýokary talaplary bar.Önümçiligiň we işlemegiň we kärhana enjamlarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin, kärhana konteýnerlerini, ýyladyş turbalaryny we beýleki enjamlary abatlamak we abatlamak üçin import edilýänleri çalşyp biljek ýokary hilli ýörite garyndy materiallaryny gözlemeli.
ERAUM-yň baş müdiri, ERAUM garyndysynyň ösüşi we esasy müşderi toparlary bilen tanyşdyrdy.10 ýyldan gowrak wagt bäri ERAM garyndysy ýokary temperatura poslama garşy ergin, takyk garyndy we beýleki ýörite metal täze materiallary ösdürmäge we öndürmäge ünsi jemledi.Önümler nebithimiýa, howa giňişliginde, ýadro energiýasynda we harby pudaklarda giňden ulanylýar.Sinopec, Lunan Chemical, Lubei himiki, Şanhaý Şanfeý we ş.m.Soňky ýyllarda kompaniýa ortaça ýyllyk önüm bahasynyň 30% -den gowrak ösüşini dowam etdirdi.

Zhonghuo Täze material wakuum induksiýa sintezi we ERAUM-yň elektroslag arassalanmagy we gaýtadan işlenmegi bilen gyzyklanýar.Ikinji derejeli arassalamak, ýörite garyndynyň hilini we öndürijiligini üpjün edýär.Şeýle hem, ERAUM-yň ýokary temperatura poslama garşy garyndysy ýaly esasy önümleriň import edilýänleriň ornuny tutup biljekdigine tüýs ýürekden haýran galýarlar.Kompaniýanyň tehnologiýa bölüminiň ýolbaşçylygynda “Zhonghuo New Material” -yň üç myhmany esasy önümçilik ussahanalaryna baryp gördi.Sapardan soň Zhonghuo New Material-yň ERAUM garyndysynyň goldawyna mätäçdigini we hökman ERAUM garyndysynyň tüýs ýürekden ulanyjysyna öwrüljekdigini aýtdylar.

Honeywell's company came to our factory to investigate cooperation (2)
Honeywell's company came to our factory to investigate cooperation (1)
Honeywell's company came to our factory to investigate cooperation (3)

Bu ýyllarda Şanhaý Eraum Alloy Materials Co., Ltd (Eraum) we Jiaxing MT Poslamaýan Polat Co., Ltd (MTSCO) strategiki hyzmatdaşlar, özara gatnaşyklar, ýeňiş gazanmak üçin ýokary derejä ýetdi.MTSCO, Eraum üçin ýeke-täk halkara söwda merkezidir we Eraumyň satuwy we garyndy önümleriniň özüne çekijiligini görkezýän dünýä ýaýramagy üçin umumy jogapkärçiligi öz üstüne alýar.
ERAUM gözleg we önümçilik kuwwatynyň gowulaşmagy bilen, garyndy230, garyndy 31, garyndy825 dolandyryş liniýasy we ş.m. ýaly has köp daşary ýurtly müşderiniň aýratyn material talaplaryna laýyk gelýäris.

Elmydama iň ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we dolandyryş pelsepesini öwrenýäris we jemleýäris we müşderiler üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin elimizden gelenini edýäris.
Täze we köne müşderiler bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


Iş wagty: 10-2021-nji dekabry