Habarlar

 • What are the types of welding?

  Kebşirlemegiň görnüşleri haýsylar?

  Kebşirlemek: adatça metalyň kebşirlemegine degişlidir.Iki aýry aýry jisimi gyzdyrmak ýa-da basyş etmek ýa-da şol bir wagtyň özünde birleşdirmek üçin emele getiriş usulydyr.Klassifikasiýa: kebşirleýiş prosesinde dürli ýyladyş derejesine we proses aýratynlyklaryna görä, kebşirleýiş usuly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin polat turbalary ýylylyk bilen bejermeli?

  Heatylylygy bejermegiň wezipesi polat turbanyň maddy mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak, galyndy stresini ýok etmek we kesiş işini gowulandyrmakdyr.Heatylylygy bejermegiň dürli maksatlaryna görä ýylylygy bejermek prosesi iki kategoriýa bölünip bilner: deslapky ýylylygy bejermek ...
  Koprak oka
 • Honeywell’s company came to our factory to investigate cooperation

  “Honeywell” kompaniýasy hyzmatdaşlygy derňemek üçin zawodymyza geldi

  Recentlyakynda, "Zhonghuo täze material" diýlip atlandyrylýan Sinochem Honeywell New Material Co., Ltd. Topar (dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasy ...
  Koprak oka
 • The Features of Shot Peening Rust Removal and Shot Peening Equipment

  “Shot Peening Rust” -y aýyrmagyň we “Peot Peening” enjamlarynyň aýratynlyklary

  Surfaceerüsti bejergide ok atylmagy näme?Atylan partlama, ok atmagyň we gum partlamasyna bölünýär.Shooterüsti bejerginiň ajaýyp täsiri we aç-açan arassalaýyş täsiri bar.Şeýle-de bolsa, inçe plastinka iş böleklerini atylan gabyk bilen bejermek, iş bölegini deformasiýa etmek aňsat, a ...
  Koprak oka
 • Mtsco nikel garyndysy iberilmezden ozal haýsy barlagdan geçmeli?

  Recentlyakynda Mtsco-nyň 30 tonna 625 ýylylyk çalşygy turbasynyň önümçiligi tamamlandy we nusga alma tapgyryna gadam basdy.Bu sargyt Mtsco üçin nikel garyndy önümlerini eksport etmekde möhüm ähmiýete eýe.Europeanewropaly müşderiler bilen strategiki hyzmatdaşlyga esaslanyp a ...
  Koprak oka